Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – www.klenotky.sk

Obchodné meno: Klenotky s.r.o.

Miesto podnikania: Pittsburská 12, 010 08 Žilina
IČO: 50 540 416, DIČ: 2120372683
Okr. súd ZA, odd. SRO, vl. č 66586/L

Adresa pre odstúpenie od zmluvy, uplatnenie reklamácie, prípadne podanie sťažnosti:
Klenotky s.r.o., Pittsburská 12, 010 08 Žilina

 

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Klenotky s.r.o., s miestom podnikania Pittsburská 12, 010 08 Žilina, IČO: 50 540 416, DIČ: 2120372683 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (zmluva na diaľku) na internetovej stránke www.klenotky.sk.

2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.klenotky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Tieto VOP boli vypracované a riadia zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.klenotky.sk.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo, poprípade fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania, dátum vystavenia objednávky. Objednávka prostredníctvom elektronického formulára tieto podmienky spĺňa automaticky. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje aj tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky.

II. Objednávka

1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci túto objednávku potvrdí emailom.

2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Pri potvrdení objednávky predávajúcim zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

4. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

III. Kúpna zmluva

1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme.

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Objednávka s povinnosťou platby" pri vytváraní objednávky.

IV. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Náhrada škody môže byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

1.2 Objednávku je potrebné stornovať písomnou formou (e-mailom) na e-mailovú adresu info@klenotky.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1 V prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 dní.

V. Cenové podmienky

1. Cena výrobkov predstavuje koncovú cenu s Dph

2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode VI. týchto VOP.

3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

VI. Poštovné a balné

1. Balné neúčtujeme!

2. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike a Českej republike. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v paušálnej výške stanovenej v závislosti na hodnote objednaného tovaru (cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách) takto:

Kuriér - spoločnosť GLS, s.r.o.:

Cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti GLS, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti, ale od hmotnosti produktu. Časť ceny prepláca naša spoločnosť, aby sme Vám mohli ponúknuť zvýhodnenú cenu prepravy.

- Objednávka od 0 do 70 €

Kuriér balík - platba vopred na účet, platba kartou, dobierka 3,80 € (zvýhodnená cena) 

- Objednávka nad 70 €

Kuriér balík - bankový prevod, online platba kartou, dobierka - ZADARMO   

Poštový balík - spoločnosť SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.:

- Objednávky od 0 do 50 € 

Doporučená listová zásielka 1 triedy -  bankový prevod, online platba kartou, dobierka 3,00 € (zvýhodnená cena) 

- Objednávky nad 50 € 

Doporučená listová zásielka 1 triedy - bankový prevod, platba online kartou, dobierka - ZADARMO 

Zásielky do Českej republiky

- Objednávka do 60 eur

Doporučený list  - bankový prevod, online platba kartou, dobierka: 4,50 € (zvýhodnená cena)

- Objednávka nad 60 eur

Doporučený list  -  bankový prevod, online platba kartou, dobierka: ZADARMO

3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pri vrátení tovaru sa cena sa za poštovné, ak ho zákazník platil, nevracia.

!!! Dôležité upozornenie: Pokiaľ si zázazník ponechá tovar (ak bolo poštovné Zdarma), ktorého hodnota nepresahuje sumu 40 eur pri Slovenskej pošte a 60 eur pri kuriérovi, dodatočne mu budú zaúčtované poštovné náklady vo výške 3,00€/3,80€ v závislosti od spôsobu dopravy.

 

VII. Podmienky a možnosť platby za tovar

1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie uvedené v predfaktúre v e mailovej notifikácií alebo na stránke www.klenotky.sk. 
2. Platbou cez online platobné systémy. 
3. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo vyplatení kuriérovi.
4. Hotovostne v kancelárii spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.
5. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená. Ak v pri akrualizácii bude systémovo uvedená zlá cena, obchodník má právo odstúpiť od objednávky.

VIII. Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

2. Termín dodávky alebo možnosť osobného odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi okrem iného aj pri overovaní objednávky.

3. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave jeho objednávky emailom.

4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom (zásielkovou službou) GLS na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

5. Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

6. Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky aj Českej republiky.

7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, príp. keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov).

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúceho informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu: Klenotky s.r.o., Pittsburská 12, 010 08 Žilina alebo emailom na info@klenotky.sk. Pri odstúpení od zmluvy bez využitia formulára je žiadúce uviesť nasledovné: Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo objednávky, požadovanú výšku uhradenej ceny za tovar , číslo účtu (prosím zadajte správne číslo účtu), svoje meno, adresu, dátum. 

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (ak oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu kupujúci odošle najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy kupujúcemu predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

- Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe.

- Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

- Tovar je kupujúci povinný zaslať späť predávajúcemu na adresu Klenotky s.r.o., Pittsburská 12, 010 08 Žilina alebo ho priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

- Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci!

- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru."

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

- vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
- vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
- vrátený tovar musí byť nepoškodený
- vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
- tovar kupujúci zašle predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať úplné odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

X. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Na tovar je poskytnutá predávajúcim kupujúcemu – fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

4. Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený u predávajúceho Klenotky s.r.o., Pittsburská, 010 08 Žilina, u ktorého záručná doba 24 mesiacov ešte plynie. Reklamáciu kupujúci uplatňuje preukázateľne uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku predávajúcemu na adresu:
Klenotky s.r.o., Pittsburská, 010 08 Žilina. Upozornenie: Tovar odporúča predávajúci zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k predávajúcemu. Zásielky na dobierku nebudú preberané, ani akceptované!!!

6. Práva kupujúceho:

§ 622 Občianskeho zákonníka
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Ďalšie bližšie informácie sú uvedené v časti Reklamačný poriadok.

XI. Informácie pre kupujúceho

• predávajúci nemá vytvorený kódex správania;

• v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.

• v prípade podania návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho, bude sa týmito predávajúci bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o výsledku. Na komunikáciu s predávajúcim môže kupujúci využiť e-mail, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

XII. Zodpovednosť za chyby na stránke www.klenotky.sk

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.klenotky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť výrobky popísané na svojich stránkach. Ponuka výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na www.klenotky.sk.

3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

XIII. Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je  Klenotky s.r.o. IČO: 50 540 416 so sídlom Pittsburgská 2971/12, 0108 Žilina, (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
 • adresa: Pittsburgská 2971/12, 01008 Žilina
 • email: info@klenotky.sk
 • telefón: +421 948 668 662
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú: KLENOTKY s.r.o.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 • Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 • Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.04.2018.

 

XIV. Záverečné ustanovanie

1. Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 13.06.2014

3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

XV . SCHVÁLENIE Všeobecných Obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.klenotky.sk klikne na odkaz "OBJEDNAŤ TOVAR" a bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, umiestneným pod formulárom objednávky, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú súčasťou dohody zmluvných strán.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá sídli pre Žilinský kraj v Žiline na ulici Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, t.č: 041/ 7632 130.

Ďakujeme za Vašu priazeň (viac tu)

Zavolajte nám, radi Vám pomôžeme. Stlačte tlačidlo.
+421 948 668 662